Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रवि

रबि, पाँचथर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रवि

रबि, पाँचथर

सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय, रवि

ठेगाना : रबि, पाँचथर

फोन नं : 024412133

इमेल : arearabi@gmail.com