Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रवि

रबि, पाँचथर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रवि

रबि, पाँचथर

आ व २०७५/७६ मा यस कार्यालयबाट सम्पादन भएका कार्यहरुको प्रगति विवरण